Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergdering

30 augustus 2018


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering H.L.T.C. Bergvliet conform artikel 12 lid 3 van de Statuten
 
Donderdag 30 augustus is onderstaande uitnodiging voor de (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering per e-mail verzonden

Beste …….

Hierbij nodig ik u uit voor een andere (= andere dan de normale algemene ledenvergadering bij de start van het nieuwe seizoen) algemene ledenvergadering van de HLTC Bergvliet die op dinsdag 25 september 2018, aanvang 20:00 uur, in het Clubhuis van Bergvliet zal worden gehouden.
Bijgaand de agenda voor deze vergadering en de daarbij behorende documenten.

Met vriendelijke groet
Bert van Noord, voorzitter HLTC Bergvliet
 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING HLTC BERGVLIET  dd 25 september 2018
1. Opening
2. Bespreking technische uitleg padel   
3. Bespreking financiële onderbouwing
4. Stemming over het bijgevoegde besluit om 2 padelbanen aan te leggen, na vaststelling vereiste quorum (conform de statuten) voor een rechtsgeldig besluit
5. Rondvraag
6. Sluiting
 
Persoonlijke oproep van de voorzitter
 Aangezien het in deze vergadering om een zeer belangrijk besluitmoment gaat, roep ik alle stemgerechtigde leden op om aanwezig te zijn bij deze besluitvorming.

Toelichting
Het haalbaarheidsonderzoek inzake padel kent reeds een lange geschiedenis: start mei 2017. In de hoorzitting die op 31 mei jl. is gehouden is er door de aanwezigen bij het bestuur op aangedrongen snel tot besluitvorming over dit onderwerp te komen: “Organiseer snel een ledenvergadering, stuur voorafgaand aan de vergadering alle stukken toe en laat aan de hand van scenario’s zien wat een en ander betekent voor de exploitatie van de club.”
 
De leden van het bestuur zullen ook ter vergadering hun stem (als lid) uitbrengen. De meningen over het al of niet aanleggen van padelbanen zijn binnen het bestuur verdeeld. Het bestuur is wel van mening dat het voorstel aan de leden moet worden voorgelegd.
 
Indien in de vergadering van 25 september een besluit wordt genomen tot aanleg (onder voorwaarden) over te gaan, kunnen de banen per 1 april 2019 zijn aangelegd. Indien er later wordt besloten heeft dat in ieder geval consequenties voor het operationaliseren van het besluit (uitstel van wellicht maanden).
 
De statuten en het huishoudelijk regelement van HLTC Bergvliet zijn ter inzage op de vergadering beschikbaar.
 
Enige punten uit de statuten die van belang zijn voor het nemen van een besluit zijn de volgende: 
  • Stemmen bij volmacht is niet toegestaan (artikel 14 lid 4 van de Statuten).
  • De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur (artikel 15 lid 1 van de statuten).
  • Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen, indien tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is (artikel 16 lid 3 van de Statuten).
 Stemgerechtigd zijn senior- en ereleden, die niet zijn geschorst (artikel 14 lid 3 van de statuten). 

Voor meer informatie zie onderstaande documenten

PADEL succesverhaal UTV Padel onderzoek Hoeijmakers / Romijn

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

(0182) 501928

Sportpark Wilgenoord

Provincialeweg west 3
2851 EH Haastrecht